Παραγγελία - Κόστος Υπηρεσίας

Η διαδικασία απόκτησης/ενεργοποίησης της υπηρεσίας για κάθε επιθυμητό χρήστη, έχει ως εξής :

  1. Ο Φορέας επιλέγει σε πόσα και ποιά στελέχη επιθυμεί να δώσει την PSTN/ISDN απομακρυσμένη πρόσβαση και προωθεί το έγγραφο αίτημα στους υπευθύνους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
  2. Ο Τεχνικός ή ο Επιχειρησιακός υπεύθυνος του Φορέα μέσω του πληροφοριακού συστήματος Helpdesk θέτει την παραγγελία στον Ανάδοχο της Νησίδας του για τα παραπάνω στελέχη.
  3. Ο Ανάδοχος της αντίστοιχης Νησίδας μέσα σε χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται παρακάτω, υποχρεούται να παραδώσει στο Φορέα το πλήθος των PSTN/ISDN  προσβάσεων που ζητήθηκαν και συγκεριμένα για κάθε χρήστη, ότι περιγράφεται στην ενότητα  Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία.
  4. Ο Φορέας, με ημερομηνία έναρξης αυτήν της παράδοσης του εξοπλισμού, κάθε μήνα υποχρεούται με δικιά του επιβάρυνση να καταβάλει στον Ανάδοχο το αντίστοιχο τίμημα για τις PSTN/ISDN  προσβάσεις που ενεργοποίησε. 

 

Το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας PSTN/ISDN  για κάθε χρήστη είναι το ακόλουθο :