Φορείς

Στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μετέχουν 4.435 φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται με 3 διαφορετικούς τρόπους: