08/11/2017

Οριστική διακοπή υπηρεσίας Streaming ΣΥΖΕΥΞΙΣ

 Σας ενημερώνουμε για την οριστική διακοπή της υπηρεσίας λόγω λήξης της σύμβασης με την εταιρία που υποστήριζε τη ΚτΠ Α.Ε.