Φωνή / FAX

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, πάνω από IP πρωτόκολλο, παρέχει σε κάθε Φορέα υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας και τηλεομοιοτυπίας(FAX). Συγκεκριμένα παρέχει στις εγκαταστάσεις του κάθε Φορέα τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να δίνει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης από/προς οποιοδήποτε τηλέφωνο-προορισμό, εντός ή εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ".
Ο εξοπλισμός αυτός διασυνδέει το τηλεφωνικό κέντρο του κάθε Φορέα με IP δικτυακή υποδομή (Voice over IP Gateway ή VoIP Gateway ή Gateway). Η διασύνδεση ανάμεσα στο τηλεφωνικό κέντρο και το VoIP Gateway επιτρέπει την επικοινωνία φωνής και fax.