Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφέρει, σε επιλεγμένους χρήστες, την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες της Νησίδας τους. Η υπηρεσία αυτή δεν δίνεται δωρεάν στους φορείς των Νησίδων, αλλά το μηνιαίο κόστος της βαρύνει τους ίδιους. 

Με χρήση τεχνολογιών VPN/VPDN δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές που βρίσκονται προστατευμένα μέσα στο δίκτυο της Νησίδας που ανήκει ένας χρήστης από οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, αρκεί αυτός να έχει πρόσβαση στο Internet.

Στο κεντρικό σημείο πρόσβασης κάθε Νησίδας στο διαδίκτυο υπάρχει κατάλληλο VPN Gateway, τοποθετημένο στην περιοχή DMZ (DeMilitarized Zone) της Νησίδας. Οι χρήστες χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό VPN Client θα συνδέονται μέσω Internet σε αυτό το VPN gateway, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα.

 

Οποιοσδήποτε χρήστης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ μπορεί να έχει πρόσβαση στο Internet και φυσικά τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης, είναι δυνατόν με χρήση αυτής της υπηρεσίας να έχει απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές της Νησίδας του.

Οι τεχνικές πρόσβασης που προσφέρονται είναι οι εξής: