Τί είναι το δίκτυο s-TESTA;

s-TESTA: Kλειστό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης

Το δίκτυο s-TESTA (Secured Trans-European Services for Telematics between Administrations) αποτελεί έργο στα πλαίσια του προγράμματος IDA (Interchange of Data between Administrations), ξεκίνησε το 2007 και διαδέχτηκε τη δεύτερη φάση του δικτύου TESTA, γνωστή ώς TESTA ΙΙ το οποίο δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ από το Απρίλιο του 2001 ήταν συνδεδεμένο στο TESTA II ενώ συνδέθηκε στην εξελιγμένη υποδομή s-TESTA στις 23/7/2007. Το s-TESTA είναι ενα πανευρωπαικό κλειστό δίκτυο που ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη ασφαλούς ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διοικήσεων. Το s-TESTA αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό δια-διοικητικό ΙΡ δίκτυο, παρόμοιο με το Internet σε ότι αφορά στην εξάπλωση και την πρόσβαση, προσαρμοσμένο όμως στις δια-διοικητικές απαιτήσεις παρέχοντας ασφάλεια - κρυπτογράφηση και εγγυημένο επίπεδο απόδοσης (SLA).

Portal του s-TESTA (μόνο μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ)

Kάλυψη του s-TESTA

To s-TESTA περιλαμβάνει :

  • Όλα τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Τα κράτη EFTA και
  • Τα κράτη υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ εφόσον ενταχθούν στο IDA.

Επίσης απαιτεί τη δυνατότητα σύνδεσης όλων των διοικήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη ένωση των δυνάμεων μεταξύ εθνικών και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

 

Προσέγγιση βασισμένη στη συνεργασία

Η προσέγγιση που ακολουθεί το s-TESTA βασίζεται στη συνεργασία. Χτίζει πάνω σε μεμονωμένες προσπάθειες καθιέρωσης εθνικών, τοπικών και περιφερειακών διοικητικών δικτύων (βλέπε "ΣΥΖΕΥΞΙΣ"), συνδέοντας τα δίκτυα αυτά με ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο κορμού, που ονομάζεται EuroDomain, και έχει χρηματοδοτηθεί από το IDA. Οι εθνικές διοικήσεις έχουν την ευθύνη σύνδεσης των τοπικών domains στο EuroDomain.
 

 

Τα βασικά δομικά στοιχεία του s-TESTA

Τα δομικά στοιχεία του s-TESTA είναι οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε και η αρχιτεκτονική του IDA.

EuroDomain

Οι Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του IDA ορίζουν το EuroDomain ως "μια κοινή ομάδα υπηρεσιών τηλεματικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, ανήκουν και διαχειρίζονται από την κοινότητα IDA και που επιτρέπουν τη διάφανη διασύνδεση πολλών τοπικών domains της Διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβάνονται και δίκτυα Εθνικών Διοικήσεων, όπως το "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" για την Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως εφαρμόζονται από ένα ή περισσότερους παροχείς υπηρεσιών".
Σε όρους δικτύων, το EuroDomain, μπορεί να θεωρηθεί ως το δίκτυο κορμού, που ορίζεται από τις επιλογές πρόσβασης, τα σημεία πρόσβασης και τις υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ των σημείων αυτών. Αυτές οι υπηρεσίες κορμού είναι ο πυρήνας του έργου s-TESTA.

EuroGates

Τα EuroGates παίζουν τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στο EuroDomain και στα τοπικά domains: "ένα ζεύγος EuroGates εξασφαλίζει τη διασύνδεση και δια-λειτουργικότητα μεταξύ δύο οποιωνδήποτε τοπικών domains μέσω του EuroDomain. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η ανεξαρτησία σε τεχνικό επίπεδο ανάμεσα στο EuroDomain και στα τοπικά domains."
Τα EuroGates μπορούν να περιγραφούν ως " μια ομάδα υπηρεσιών, που βασίζεται σε χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του λογισμικού, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες λειτουργίες διασύνδεσης και δια-λειτουργικότητας μεταξύ των τοπικών domains και του EuroDomain και που καθορίζει τα όρια ευθύνης μεταξύ των Domains"
Σε όρους δικτύων, ένα EuroGate μπορεί να θεωρηθεί ως ένας δρομολογητής που προσφέρει απευθείας πρόσβαση και που το διαχειρίζεται το EuroDomain.

Τοπικό Domain (Local Domain - LD)

Ένα τοπικό domain είναι "μια ομάδα από ομογενείς τηλεματικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από Εθνικές Διοικήσεις (συμπεριλαμβάνονται και δίκτυα ανάμεσα σε εθνικές διοικήσεις) και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς."
Σε όρους δικτύου, ένα τοπικό domain μπορεί να είναι από ένα τοπικό δίκτυο LAN έως και ένα εθνικό δίκτυο που λειτουργεί ως δίκτυο κορμού σε εθνικό επίπεδο.
Για την Ελλάδα το τοπικό domain είναι το δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" το οποίο αποτελεί την πύλη για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στο δίκτυο s-TESTA. Συνδέεται στην Ελληνική EuroGate με ασφαλή και ταχεία μόνιμη ψηφιακή σύνδεση παρέχοντας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση πρόσβαση στο δίκτυο s-TESTA και τις τηλεματικές του υπηρεσίες.