Γενική περιγραφή των υπηρεσιών s-TESTA

Δεσμευμένη ΙΡ πλατφόρμα

Ο πυρήνας υπηρεσιών του s-TESTA στοχεύει στην εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μεταξύ τοπικών domains, είτε αυτά είναι εθνικά ή τοπικά δίκτυα, είτε Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί ή Υπηρεσίες. Το EuroDomain είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο κορμού για ανταλλαγή διοικητικών δεδομένων, που λειτουργεί ως μια πλατφόρμα επικοινωνίας ανάμεσα σε Δημόσιες Διοικήσεις. Αυτό επιτρέπει την επικοινωνία κάθε site συνδεδεμένου στο EuroDomain με οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο site.

Το EuroDomain είναι διαχωρισμένο και προστατευμένο από το δημόσιο Internet. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Περιορισμένη πρόσβαση, καθώς μόνο οι διοικήσεις μπορούν να συνδεθούν στο EuroDomain
  Aυξημένη ασφάλεια μέσω εγγυήσεων διαθεσιμότητας, διευθύνσεων που δεν είναι δρομολογήσιμες από το Internet, προστασία από άρνηση παροχής υπηρεσίας, παρακολούθηση δικτύου και δυνατότητες παρέμβασης σε συμβάντα παραβίασης ασφάλειας. Μπορούν επίσης να διαμορφωθούν κλειστές ομάδες χρηστών στις οποίες παρέχεται δυνατότητα κρυπτογράφησης.
 • Εγγυήσεις σε επίπεδο υπηρεσιών που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις και διέπουν τις υπηρεσίες EuroDomain
 • Μια μοναδική αρχή διοίκησης, το IDA, που έχει την πλήρη ευθύνη για το EuroDomain και
  Εύκολη πρόσβαση στο EuroDomain μέσω των EuroGates, όπως αυτά καθορίζονται σε κάθε χώρα, προσφέροντας ένα εύρος μεθόδων πρόσβασης και συνδεόμενα σε ένα υψηλής ταχύτητας και δυνατοτήτων δίκτυο.

Ευέλικτο configuration

Το EuroDomain εγγυάται πολλαπλά επίπεδα υπηρεσιών στους τελικούς κόμβους, παρέχοντας στο δίκτυο τη δυνατότητα να διαχειρίζεται προτεραιότητες ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους κίνησης. Επίσης επιτρέπει τον ορισμό Virtual Private networks πάνω από το δίκτυο κορμού.

Υποδομή για φιλοξενία (Web Hosting)

Η υποδομή Web hosting (φιλοξενίας) επιτρέπει στις διοικήσεις να παρέχουν web-based υπηρεσίες στους πολίτες χρησιμοποιώντας το EuroDomain. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα των παρεχόμενων από τις διοικήσεις υπηρεσιών. Τυπικά, οι διοικήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας s-TESTA θα πρέπει να προμηθευτούν τον εξοπλισμό και το λογισμικό του server και έχουν την ευθύνη επικαιροποίησης των δεδομένων.

Εγγυημένα επίπεδα υπηρεσιών

Το s-TESTA παρέχει τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα επίπεδα παροχής των υπηρεσιών καθορίζονται από τις σχετικές συμβάσεις και δεσμεύουν το s-TESTA. Εγγυήσεις παρέχονται για:

 • Διαθεσιμότητα - απόκρισση δικτύου
 • Εγκαταστάσεις Web και Firewall
 • Χρόνους απόκρισης για αποκατάσταση προβλημάτων
 • Καθυστερήσεις δικτύου ανάμεσα στα EuroGates και
 • Καταγραφή χρόνων απόκρισης στο κέντρο υποστήριξης

Μελλοντικά σχέδια

Επιπλέον επεκτάσεις στο δίκτυο TESTA θα φέρουν νέες υπηρεσίες και νέα πλεονεκτήματα:

 • Υπηρεσίες portal σε υπηρεσίες τοπικών domain
 • Πλάνο ονοματοδοσίας και διευθυνσιοδότησης ΙΡ για Ευρωπαϊκές Διοικήσεις
 • Απλούστερες διαδικασίες ανταλλαγής e-mail στο EuroDomain
 • Εγγυήσεις παροχής υπηρεσιών από άκρο σε άκρο
 • Εναρμονισμένα επίπεδα ασφαλείας στα local domains

Περισσότερες πληροφορίες