Έργα που υπάρχουν στο s-TESTA

Φορείς που έχουν πρόσβαση στο s-TESTA (π.χ. όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ) έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα και Βάσεις Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Για πρόσβαση σε projects που απαιτούν κωδικούς επικοινωνείστε με το helpdesk της Νησίδας σας.).