Η δομημένη καλωδίωση στο κτίριο ενός Φορέα αποτελεί μια σημαντική υποδομή η οποία κοστίζει αρκετά, είναι σχετικά δύσκολο να εγκατασταθεί και δημιουργεί αναστάτωση στην λειτουργία του Φορέα. Για το λόγο αυτό η εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την δυνατότητα για την άμεση αλλά και την μακροχρόνια εξυπηρέτηση των αναγκών του Φορέα. Αυτό σημαίνει πως τα καλώδια χαλκού και οπτικών ινών που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και να πληρούν τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν τις υπάρχουσες τεχνολογίες αιχμής αλλά και να είναι δυνατόν να υποστηρίξουν τεχνολογίες που θα εμφανιστούν στο μέλλον.
Έτσι η δομημένη καλωδίωση θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α και τις προσθήκες του, TSB 36 και TSB 40Α, που καθορίζουν το Σύστημα Δομημένης.
Η υποδομή δομημένης καλωδίωσης σε κάθε κτήριο θα πρέπει να είναι ενιαία προκειμένου να υποστηρίζει την μετάδοση φωνής και δεδομένων. Με άλλα λόγια θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες για υλοποίηση τοπικών δικτύων (κυρίως FastEthernet- GigaBit Ethernet) αλλά και τις τεχνολογίες για μετάδοση φωνής.
Η εγκατάσταση υποδομών δομημένης καλωδίωσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις ενός Φορέα αφορά στις καλωδιώσεις και στους κατανεμητές που θα υλοποιηθούν στο εσωτερικό κάθε κτιρίου και συνδέει τους χρήστες με τις ενεργές συσκευές.