Καλωδιώσεις στο Εσωτερικό των Κτιρίων

Το εσωτερικό καλωδιακό δίκτυο των κτιρίων θα πρέπει να υλοποιηθεί με επιλογή κατάλληλων υλικών ώστε να αποτελεί ένα ενιαίο καλωδιακό σύστημα μετάδοσης φωνής - δεδομένων και εικόνας.
Η πρακτική που ακολουθείται διεθνώς και θα ακολουθηθεί και στο παρόν υποέργο (δεδομένου ότι υποδομές δομημένης καλωδίωσης θα εγκατασταθούν μόνο σε ορισμένα κτίρια της νησίδας 1) είναι η χρήση καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών χαλκού UTP κατηγορίας 5 enhanced (5e) ή ανώτερης για την πλειοψηφία των οριζόντιων συνδέσεων (θέσεων εργασίας) αλλά και η υλοποίηση μερικών επιλεγμένων οριζόντιων συνδέσεων με καλώδια οπτικών ινών σε περιπτώσεις που θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για εύρος ζώνης (π.χ. εγκατάσταση Main frame συστήματος). Όλες οι οριζόντιες συνδέσεις θα πρέπει να τερματίζουν σε κατανεμητές οι οποίοι είτε θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο είτε θα βρίσκονται σε διαφορετικό (ανάλογα με το κτίριο) αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το μήκος της μεγαλύτερης οριζόντιας σύνδεσης δεν θα ξεπερνά το όριο των 95m το οποίο τίθεται από την τεχνολογία Ethernet.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 A ή ISO/IEC 11801 και να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001.
Το καλωδιακό σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568A ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173 καθώς και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (European Directives on Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC και 92/31/EEC) και να υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων σε ρυθμούς μέχρι και 1000 Μbps/sec στα 100 μ. (1000BaseT).
Η εσωτερική καλωδίωση αφορά τις καλωδιώσεις και τους κατανεμητές που θα υλοποιηθούν στο εσωτερικό κάθε κτιρίου, θα συνδέει δε τους χρήστες με τις ενεργές συσκευές και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Εγκατάσταση επίτοιχων διπλών τηλεπικοινωνιακών πριζών RJ 45 κατηγορίας 5.
  • Οριζόντια καλωδίωση με καλώδια χαλκού UTP 4" ζευγών Cat5 Enhanced ή ανώτερη, σύμφωνα με ANSI/TIA/EIA 568Α και ISO/IEC 11801.
  • Κατακόρυφη καλωδίωση με πολύτροπα καλώδια οπτικών ινών (εως 12 ινών), χαλκού τύπου UTP κατηγορίας 5e ή ανώτερης (εως 12 καλώδια) από κάθε κατανεμητή ορόφου προς τον κεντρικό κατανεμητή του κτηρίου και χαλκού riser UTP 50 ζευγών Cat3 για τηλεφωνική διασύνδεση, σύμφωνα με ANSI/TIA/EIA 568Α και ISO/IEC 11801. Η κατακόρυφη διασύνδεση των τηλεφωνικών πολύζευγων πρέπει να υλοποιείται με δύο ζευγάρια ανά RJ45 τηλεφωνικής αναμονής πληρώντας τα απαραίτητα πρότυπα διασύνδεσης ψηφιακών συσκευών και υπηρεσίες ISDN.
  • Εγκατάσταση ενός κατανεμητή ανά όροφο. Εάν η μορφολογία του κτηρίου το επιτρέπει είναι δυνατόν να γίνει και εγκατάσταση ενός κατανεμητή ανά περισσότερους ορόφους. Σαφής διαχωρισμός Οριζόντιου και Κάθετου πεδίου.
  • Εγκατάσταση ενός κατανεμητή κτιρίου. Σαφής διαχωρισμός Οριζόντιου και Κάθετου πεδίου