Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες

Διπλές επίτοιχες τηλεπικοινωνιακές πρίζες για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων.
Η επιθεώρηση και αποκατάσταση των συνδέσεων των πριζών θα πρέπει να γίνεται από το μπροστινό μέρος χωρίς να υπάρχει ανάγκη απεγκατάστασης της πρίζας, θα πρέπει να εγκαθίστανται δε σε ύψος περίπου 40 εκατοστών από το πάτωμα και σε μέρος που θα διευκολύνει τη σύνδεσή τους με τις θέσεις εργασίας. Οι πρίζες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με προστατευτικά καπάκια για τις δύο υποδοχές RJ 45.
Η σύνδεση των δύο εξόδων των πριζών θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει μία σύνδεση δεδομένων και μία σύνδεση φωνής. Θα πρέπει να υπάρχει όμως η δυνατότητα χρησιμοποίησης αμφότερων των εξόδων για δεδομένα ή φωνή αναλόγως των αναγκών διότι οι έξοδοι είναι ισότιμες. Κάθε έξοδος θα αριθμείται με μονοσήμαντο αλφαριθμητικό συμβολισμό, αντίστοιχα δε, θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση στα πεδία μικτονόμησης όλων των κατανεμητών, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει το διεθνές πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ-606.
Σε κάθε έξοδο πρέπει να τερματίζονται πλήρως και τα 4 ζεύγη του UTP καλωδίου, σύμφωνα με T 568A pin/pair assign. Οι πρίζες πρέπει να πληρούν τα διεθνή πρότυπα:

  • ANSI/ΤIA/ΕIA 568A
  • ΤIA/ΕIA TSB 40A Category 5e (ή καλύτερη)
  • ISO/IEC 11801