Κατανεμητής ορόφου

Ο Κατανεμητής ορόφου (Κ.Ο) αποτελείται από τέσσερα πεδία: το Οριζόντιο Πεδίο Χαλκού (ΟΠΧ), το Κατακόρυφο Πεδίο Χαλκού (ΚΠΧ), το Τηλεφωνικό Κατακόρυφο Πεδίο Χαλκού (ΤΚΠΧ) και τα Πεδία των Οπτικών Κατανεμητών (ΠΟΚ). Στο ΟΠΧ θα πρέπει να τερματίζουν πλήρως τα καλώδια από τις πρίζες των χρηστών. Τα (ΤΚΠΧ) θα πρέπει να έχουν πλήρη τηλεφωνική σύνδεση τεσσάρων αγωγών (2 ζευγών) με τον Κεντρικό Κατανεμητή Κτιρίου (ΚΚΚ.). Τα ΚΠΧ θα πρέπει να τερματίζουν πλήρως τα (εως) 12 καλώδια UTP Cat5e που έρχονται από το αντίστοιχο ΚΠΧ του κεντρικού κατανεμητή και αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο όροφο. Τα ΠΟΚ θα πρέπει να έχουν πλήρη σύνδεση 12 ινών με τον Κεντρικό Κατανεμητή Κτιρίου (ΚΚΚ.) Το μέγεθος των ΟΠΧ και ΤΚΠΧ θα πρέπει να υπερκαλύπτει κατά 15% τις ανάγκες ώστε να εξασφαλίζεται η εναλλαξιμότητα χρήσης των πριζών και η προσθήκη επιπλέον πριζών εφ' όσον αυτό απαιτηθεί μελλοντικά.
Στο ΟΠΧ θα πρέπει να τερματίζονται πλήρως όλα τα καλώδια UTP 4 ζευγών Cat5e ή ανώτερης από τις διπλές πρίζες του ορόφου. Στο ΤΚΠΧ ορόφου θα πρέπει να γίνονται οι τερματισμοί των πολύζευγων καλωδίων χαλκού RISER UTP 50 ζευγών Cat3 της κατακόρυφης καλωδίωσης που το άλλο άκρο τους θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα πεδία του Κατανεμητή του κτιρίου (ΚΚΚ).
Οι κατανεμητές ορόφου θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
· Κατανεμητές χαλκού, πλάτους 19'', (Patch panels UTP) 48 θέσεων και 48 θέσεων πλήρως συμβατούς με το πρότυπο ISO/IEC DIS 11801 και ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α
· Τα απαραίτητα βύσματα RJ-45 UTP Category 5e (ή καλύτερη) για τον τερματισμό των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας καλωδίωσης και των UTP καλωδίων χαλκού 50 ζευγών της κατακόρυφης καλωδίωσης, να είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ 568Α.
Στα παραπάνω Patch panel τα RJ 45 βύσματα να είναι προεγκατεστημένα από το εργοστάσιο.
Όλα τα Patch panel χαλκού που θα χρησιμοποιηθούν, να φέρουν πιστοποίηση ανεξάρτητου εργαστηρίου (UL) ότι πληρούν την τεχνική προδιαγραφή TSB 40Α της ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α και να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας (quality assurance standards) ISO 9001.
Θα πρέπει να προσφέρονται Patchcords χαλκού UTP 4 ζευγών Cat5 για τη μικτονόμηση του ΟΠΧ με τα ΤΚΠΧ και τις ενεργές συσκευές του κατανεμητή ορόφου.
Οι κατανεμητές θα πρέπει να τοποθετούνται σε ικριώματα επιδαπέδια μεταλλικά, με αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', ύψους ανάλογου του μεγέθους των κατανεμητών χαλκού προσαυξημένου κατά 20%, βάθους 42 cm, με πόρτα που θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας (κοινό κλειδί για όλα τα ικριώματα) και δυνατότητα εισαγωγής καλωδίων από το πάνω και το κάτω μέρος.
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τερματισμού θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις συστάσεις του προτύπου ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α καθώς και του ΦΕΚ Β767 (31.12.92), για να διατηρηθεί η υψηλή απόδοση των υλικών.
Οι κατανεμητές ορόφου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και εξοπλισμένοι σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 για την αποφυγή καταπονήσεων των καλωδίων καθώς και για την καλή διευθέτηση και οργάνωση αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθείται ενιαία οργάνωση σε όλους που θα διευκολύνουν την εποπτεία και τις μελλοντικές επεμβάσεις και επεκτάσεις.
Οι κατανεμητές ορόφων θα πρέπει να τοποθετηθούν σε προστατευμένους και διαμορφωμένους χώρους και κατά προτίμηση δίπλα ή μέσα στα επιλεγμένα σημεία καθέτων οδεύσεων.