Κατακόρυφη Καλωδίωση

Για την Κατακόρυφη Καλωδίωση του δικτύου των κτιρίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο χαλκού UTP 50 ζευγών Category 3 για το τηλεφωνικό δίκτυο. Δώδεκα καλώδια UTP Cat5e ή ανώτερη και πολύτροπη (multimode) οπτική ίνα 12 - ινών θα πρέπει εγκατασταθούν για την κατακόρυφη διασύνδεση του δικτύου δεδομένων.
Όλες οι οπτικές καλωδιακές συνδέσεις του υποσυστήματος Α θα πρέπει να υλοποιηθούν με καλώδια 12 οπτικών ινών multimode 62,5/125 μm εσωτερικού/εξωτερικού χώρου. Όλες οι καλωδιακές συνδέσεις του υποσυστήματος Β θα πρέπει να υλοποιηθούν με καλώδια 12 οπτικών ινών multimode 62,5/125 μm εσωτερικού/εξωτερικού χώρου.

 • διάμετρος πυρήνα / περιβλήματος: 62,5/125 μm
 • πρωτεύουσα επικάλυψη: 250 μm
 • graded index (βαθμωτού δείκτη διάθλασης) κατάλληλη για fusion splicing
 • Εξασθένιση σήματος στα 850nm: * 3,0 db/Km
 • Εξασθένιση σήματος στα 1300nm: * 0,8 db/Km
 • Εύρος φάσματος στα 1300nm: * 600 MHz*Km
 • Εύρος φάσματος στα 850nm: * 200 MHz*Km
   

Το καλώδιο να έχει τα παρακάτω μηχανικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Loose tube με προστατευτικό gel
 • Low smoke Zero Halogen, non flammable
 • Διάμετρος: 10 mm
 • Tensible strength: 2.400 N
 • Crash resistant permanent: 200 N/cm
 • Κωδικοποίηση χρώματος ανά loose tube και ανά οπτική ίνα.

Τα καλώδια θα πρέπει να ξεκινούν από τον όροφο όπου θα εγκατασταθεί ο Κεντρικός Κατανεμητής του κτιρίου και να οδεύουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω καταλήγοντας σε κάθε όροφο και να συνδέουν τα πεδία φωνής (ΤΚΠΧ), το κατακόρυφο πεδίο χαλκού (ΚΠΧ) και οπτικών κατανεμητών μετάδοσης δεδομένων (ΟΚ) του Κεντρικού Κατανεμητή με τα αντίστοιχα πεδία των κατανεμητών ορόφων.

 

Η ποσότητα των καλωδίων RISER 50 ζευγών UTP cat3 που τερματίζεται στους κατανεμητές ορόφων και στους κατανεμητές κτιρίων, πρέπει να έχει υπολογιστεί ώστε να υπερκαλύπτει κατά 15% τις ανάγκες του Φορέα και να εξασφαλίζεται έτσι η προσθήκη επιπλέον πριζών εφ όσον αυτό χρειαστεί μελλοντικά. Επιπλέον όλα τα καλώδια RISER που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι τερματισμένα με τέσσερις αγωγούς (2 ζεύγη) και στα δύο άκρα τους τόσο στους κατανεμητές ορόφων όσο και στους κατανεμητές κτιρίων.

 

Η όδευση της Κατακόρυφης Καλωδίωσης πρέπει να γίνεται μέσω υπάρχουσας υποδομής οδεύσεων. Στην περίπτωση έλλειψης υποδομής οδεύσεων, αυτή θα πρέπει να γίνει με μεταλλικές σχάρες απαραίτητων διαστάσεων. Επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (γειώσεις, τήρηση ελαχίστων αποστάσεων κ.λ.π.) ώστε να αποφευχθούν οι ηλεκτρικές παρεμβολές στην καλωδίωση.

 

Οι οδεύσεις καλωδιώσεων να γίνουν μέσα από τους κατακόρυφους αγωγούς των κτιρίων (όπου αυτά υπάρχουν) είτε μέσα από νέες οπές που θα διανοιχτούν για τον παραπάνω σκοπό.

 

Τα καλώδια της κατακόρυφης καλωδίωσης μετά την εγκατάσταση να σημανθούν με ειδική ταινία, η οποία θα είναι τυπωμένη με ανεξίτηλο μελάνι.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι οδεύσεις και η προστασία των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 569, 570 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις οδεύσεις και η αποτελεσματική προστασία από καταπονήσεις και βλάβες των αγωγών.