Κατανεμητής Κτιρίου

Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας Κατανεμητής Κτιρίου. Στους Κατανεμητές κτιρίων (ΚΚΚ), θα πρέπει να καταλήγει το σύστημα καλωδίωσης από τους κατανεμητές ορόφων σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν παραπάνω. Ο ΚΚΚ, αποτελείται από το ΟΠΧ του συγκεκριμένου ορόφου όπως και τα ΤΚΠΧ, ΚΠΧ και ΟΚ Κτιρίου που θα συνδέονται με τα καλώδια UTP 50'' ζευγών Riser cat3, τα καλώδια χαλκού UTP cat5e και Πολύτροπα Καλώδια Οπτικών Ινών της κατακόρυφης καλωδίωσης με τα αντίστοιχα πεδία (ΤΚΠΧ), (ΚΠΧ) και (ΟΚ) των κατανεμητών ορόφου.
Σε όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων οι κατανεμητές κτιρίου, είναι ταυτόχρονα και κατανεμητές ορόφων για τους ορόφους εκείνους στους οποίους τοποθετούνται, με αντίστοιχα ΟΠΧ για τον τερματισμό των καλωδίων UTP που καταλήγουν σ' αυτούς από τις πρίζες του ορόφου.
Η εγκατάσταση των κατανεμητών κτιρίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Κατανεμητές χαλκού, πλάτους 19'', (Patch panels UTP) 48 θέσεων πλήρως συμβατούς με το πρότυπο ISO/IEC DIS 11801 και ΕΙΑ-ΤΙΑ/568Α, εφοδιασμένους με τα απαραίτητα βύσματα RJ-45 UTP Category 5e για τον τερματισμό των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας καλωδίωσης, των UTP καλωδίων χαλκού UTP cat5e και των UTP καλωδίων χαλκού 50 ζευγών της κατακόρυφης καλωδίωσης, σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ 568Α.

Στα παραπάνω Patch panel τα RJ 45 βύσματα θα πρέπει να είναι προεγκατεστημένα από το εργοστάσιο.

Για όλα τα κτίρια πρέπει να προσφέρεται, εκτός από τις απαραίτητες θέσεις RJ 45 στα Patch Panel χαλκού των κατανεμητών κτιρίων (Κ.Κ), και επιπλέον θέσεις σε αναμονή για τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις των ΟΠΧ και ΤΚΠΧ αυτών.
Όλα τα Patch panel χαλκού που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να φέρουν πιστοποίηση ανεξάρτητου εργαστηρίου (UL) ότι πληρούν την τεχνική προδιαγραφή TSB 40Α της ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας (quality assurance standards) ISO 9001.

Να προσφερθούν Patchcords χαλκού UTP 4 ζευγών cat5e για την μικτονόμηση του ΟΠΧ με τα ΤΚΠΧ του κατανεμητή κτιρίου και με τις ενεργές συσκευές.
Οι κατανεμητές να τοποθετηθούν σε ικριώματα μεταλλικά επιδαπέδια, με αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', ύψους τουλάχιστον διπλάσιου από αυτό που θα καταλάβουν οι ενεργές συσκευές που θα εγκατασταθούν, βάθους μεγαλύτερο από 60 cm, με μεταλλική πόρτα που θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας (κοινό κλειδί για όλα τα ικριώματα), δυνατότητα εισαγωγής καλωδίων από το πάνω και το κάτω μέρος και δυνατότητα αφαίρεσης των πλαϊνών τοιχωμάτων για διευκόλυνση των εργασιών. Τα ικριώματα να διαθέτουν ακόμη υποδοχή για ανεμιστήρα στην οροφή και για πολύπριζο 8 θέσεων με διακόπτη για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις ενεργές συσκευές, η αντοχή τους δε σε φορτίο είναι 350 Kgr.
Για όλα τα ικριώματα που θα τοποθετηθούν να έχει προβλεφθεί επιπλέον χώρος για τη μεταφορά και τερματισμό σε αυτά των τηλεφωνικών καλωδίων που καταλήγουν στα κτίρια, ώστε αυτά μελλοντικά να μικτονομηθούν με τα ΤΚΠΧ των κατανεμητών κτιρίου.
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τερματισμού θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις συστάσεις του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α καθώς και του ΦΕΚ Β767 (31.12.92), για να διατηρηθεί η υψηλή απόδοση των υλικών.
Οι κατανεμητές κτιρίου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και εξοπλισμένοι σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/ΤIA/ΕIA-569 για την αποφυγή καταπονήσεων των καλωδίων καθώς και για την καλή διευθέτηση και οργάνωση αυτών.
Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθείται ενιαία οργάνωση σε όλους που θα διευκολύνουν την εποπτεία και τις μελλοντικές επεμβάσεις και επεκτάσεις.
Οι κατανεμητές κτιρίου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε προστατευμένους και διαμορφωμένους χώρους και κατά προτίμηση κοντά στα επιλεγμένα σημεία καθέτων οδεύσεων.
Τέλος στα ικριώματα των ΚΚ κάθε κτιρίου θα πρέπει να τοποθετούνται οι ενεργές συσκευές του δικτύου καθώς και οι οπτικοί κατανεμητές στους οποίους θα τερματίζονται τα οπτικά καλώδια που θα συνδέσουν τις ενεργές συσκευές μεταξύ τους για την υλοποίηση του καλωδιακού Υποσυστήματος από κτίριο σε κτίριο του Φορέα.