Πιστοποίηση λειτουργικότητας και έλεγχος αποδοχής εγκατάστασης

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου αποδοχής της καλωδιακής υποδομής (Acceptance Tests), που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια της (προσωρινής και οριστικής) παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που ορίζει το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α και διεθνές πρότυπο IEC/ISO 11801 και ANSI/TIA/EIA TSB-67.
Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:

  • Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου.
  • Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς.
  • Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων.
  • Μέτρηση μήκους καλωδίου.
  • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου.
  • Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου.
  • Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος.
  • Έλεγχος επιπέδου δυσδιομιλίας (Crosstalk NEXT).
  • Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο.

Για όλες τις οπτικές συνδέσεις μεταξύ ενεργών συσκευών θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις πιστοποίησης σε δύο μήκη κύματος σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 Α. Για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί όργανο OTDR της εταιρίας EXFO (μοντέλο FTB-300) υψηλών προδιαγραφών-σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και πομποδέκτης μέτρησης απώλειας οπτικής ισχύος και να μετρηθεί κάθε πλήρως τερματισμένη ίνα ξεχωριστά. Οι μετρήσεις για τις οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές multimode ANSI X3T9.5 (100Mbps TAXI) και multimode ITU-T G.957 και G.958 (155Mbps OC-3, 622Mbps OC-12).