Διαχείριση Δικτύου Νησίδας

Το Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Νησίδας που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους αναλαμβάνει την διαχείριση

  • των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων (δρομολογητές . gateways . τηλεφωνικά κέντρα) και
    συνδέσμων πρόσβασης του κάθε Φορέα στη νησίδα
  • του δικτύου διανομής νησίδας (ενεργά στοιχεία . LAN/WAN σύνδεσμοι)
  • την συλλογή παραμέτρων για την παρακολούθηση τήρησης της Συμφωνίας Επιπέδου
    Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA)