27/12/2006

Εφαρμογές e-gov του ΥΠΕΣΔΔΑ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Στην προστατευμένη από το διαδίκτυο (Internet) περιοχή του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και σε όλες τις Γεωγραφικές Νησίδες του δικτύου, λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία δικτυακή εφαρμογή διαχείρισης του μητρώου αλλοδαπών της χώρας


Η Βάση Δεδομένων και η αντίστοιχη εφαρμογή, συντηρούνται σε κεντρικό κτήριο μηχανογράφησης του ΥΠΕΣΔΔΑ (Ευαγγελιστρίας 2 - Αθήνα) και είναι ορατές δικτυακά από τα κτήρια Περιφερειών και Νομαρχιών μέσω των συνδέσεων πρόσβασης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.


           


Μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι από το συγκεκριμένο σύστημα και πάλι μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, υπάρχει διασυνδεσιμότητα και αλληλεπίδραση με σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στο Υπ. Δημ. Τάξης παρέχοντας στοιχεία για την πληρότητα των φακέλων.


Πρόκειται για μια εφαρμογή που αξιοποιεί τα μέγιστα τις ευρυζωνικές υποδομές πρόσβασης αλλά και τις υποδομές ασφαλείας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και αναδεικνύει τη συμβολή του δικτύου στη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.