23/11/2006

Προνομιακό Πακέτο Χρέωσης για την Εξωτερική Τηλεφωνία (off-net) σε όλους του Φορείς της Νησίδας 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Εξωτερική τηλεφωνία για τους Φορείς της Νησίδας 3 

Οι Ανάδοχοι του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μεταξύ των οποίων και η Forthnet A.E., στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, υποχρεούνται στη σύναψη διμερών συμβάσεων με όλους τους φορείς των Νησίδων τους, κατόπιν σχετικής αίτησης κάθε Φορέα προς τον συγκεκριμένο Ανάδοχο, με οικονομικό πακέτο εξωτερικής τηλεφωνίας (off-net), οι τιμές του οποίου δεν θα υπερβαίνουν τις παρακάτω αναφερόμενες.

Ειδικότερα, με τον Ανάδοχο της Νησίδας 3 (Forthnet A.E.) εξασφαλίστηκε ένα προνομιακό οικονομικό πακέτο στο οποίο οι τιμές (χωρίς ΦΠΑ) είναι :

  • Δωρεάν κλήσεις προς όλους τους φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και του ΜΙΝΙ ΣΥΖΕΥΞΙΣ
  • (περιλαμβάνει όλες τις ΔΟΥ, Τελωνεία, σύνολο κτηρίων Νομαρχιών κ.λ.π. και έχει ήδη αρχίσει η υλοποίησή του). Συγκεκριμένα προβλέπεται δωρεάν αστική και υπεραστική τηλεφωνία μεταξύ όλων των Φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
  • Ενιαία τιμή για Αστικές και Υπεραστικές κλήσεις (Εθνική Σταθερή τηλεφωνία) με χρέωση ανά λεπτό, η οποία θα είναι 0,0200 € ανά λεπτό
  • Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς Διεθνούς Τηλεφωνίας με χρέωση ανά δευτερόλεπτο, η οποία θα είναι 0,1670 € ανά λεπτό
  • Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς κινητής τηλεφωνίας με χρέωση ανά δευτερόλεπτο, η οποία θα είναι 0,1410 € ανά λεπτό
  • Δεν υπάρχουν Πάγια Τέλη για την παροχή της Υπηρεσίας

Οι σχετικές συμβάσεις θα είναι διμερείς και θα συνάπτονται μεταξύ του ενδιαφερόμενου Φορέα και της Forthnet A.E. κατόπιν σχετικής αιτήσεως του πρώτου στο Helpdesk της Νησίδας 3, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία :

  1. Ο υπεύθυνος για την τηλεφωνία στο Φορέα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  του κτηρίου, αποστέλλει e-mail στο Helpdesk της Νησίδας του (με κοινοποίηση στο syzefxis@ktpae.gr)  ζητώντας την παροχή της υπηρεσίας Εξωτερικής Τηλεφωνίας (off-net) για το Φορέα του, σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται παραπάνω.
  2. Το Helpdesk παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις στον υπεύθυνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Φορέα, αναφορικά με τη διαμόρφωση - προσαρμογή της μεταξύ τους σύμβασης σύμφωνα με το πρότυπο (ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ off-net τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Νησίδα 3), και αποστέλλει το Τελικό Σχέδιο της Σύμβασης για έλεγχο και έγκριση στην ΕΠΠΕ του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο syzefxis@ktpae.gr .
  3. Η ΕΠΠΕ ελέγχει το σχετικό τεύχος κυρίως αναφορικά με το τηρούμενο πλαίσιο τιμών, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ενημερώνει με e-mail τον υπεύθυνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο Φορέα (κοινοποίηση στο helpdesk) για τυχόν αλλαγές - τροποποιήσεις (οπότε τα βήματα ΙΙ,ΙΙΙ  επαναλαμβάνονται). Η τελική έγκριση από την ΕΠΠΕ του ΣΥΖΕΥΞΙΣ γίνεται με απάντηση στο e-mail του Ηelpdesk και κοινοποίηση στον Υπεύθυνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Μόνο τότε τα δύο μέρη προχωρούν σε υπογραφή της τελικής σύμβασης και ο Ανάδοχος σε ενεργοποίηση του προνομιακού πακέτου χρέωσης της off-net τηλεφωνίας στο συγκεκριμένο Φορέα.

Με την ενεργοποίηση της off-net τηλεφωνίας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ολοκληρώνεται η υπηρεσία τηλεφωνίας του δικτύου. Τόσο από το τηλεφωνικό κέντρο που προσφέρθη