15/03/2007

Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Προνοιακού Έργου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το έργο "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" προϋπολογισμού 150.000 ευρώ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2006 με σκοπό την εισαγωγή των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΕΚΚΑ (www.ekka.org.gr) . Το έργο αφορά στη δυνατότητα της on line καταγραφής του προνοιακού έργου τόσο από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΚΑ όσο και από τα περιφερειακά παραρτήματα (11 Αθήνα - 3 Θεσσαλονίκη) με απώτερους στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη που αποτελούν στρατηγικούς στόχους της Πολιτείας. Από τον Μάρτιο του 2007 το έργο εισήχθη στην φάση της πιλοτικής λειτουργίας καλύπτοντας στην αρχή την λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής άμεσης κοινωνικής βοήθειας 197 και μίας περιφερειακής υπηρεσίας του ΕΚΚΑ. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και σταδιακά μέχρι τον Ιούνιο του 2007 θα ακολουθήσει η επέκταση και στα υπόλοιπα περιφερειακά παραρτήματα του ΕΚΚΑ.Ειδικότερα το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, παρέχει στο ΕΚΚΑ την δυνατότητα καταχώρησης σε βάση δεδομένων, επεξεργασίας και αξιολόγησης των λειτουργικών του στοιχείων και αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα και προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του Πληροφοριακού Συστήματος Προνοιακού Έργου , καθόσον επιτρέπει και διευκολύνει την ταχεία , ασφαλή και ποιοτική μετάδοση των παραγόμενων δεδομένων, εκμηδενίζοντας τα προβλήματα που οφείλονται στην ευρεία γεωγραφική διασπορά των παραρτημάτων του ΕΚΚΑ.