19/03/2007

Επικοινωνία του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με τα ΚΕΠ μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ

To Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και τα ΚΕΠ έχουν σύνδεση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Επειτα από κατάλληλες ρυθμίσεις, το ΤΠΔ επικοινωνεί πλέον με τα ΚΕΠ μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ώστε να είναι δυνατή αυτόματα από τα ΚΕΠ η «Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (2007)» .

Μέσα από ασφαλή διασύνδεση μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τα ΚΕΠ αντλούν δεδομένα από το ΤΠΔ και εκδίδουν ηλεκτρονικά την παραπάνω βεβαίωση.