03/07/2008

Πυροσβεστικό Σώμα - Καθολική μετάπτωση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πανελλαδικά !!

To Πυροσβεστικό Σώμα www.fireservice.gr πρόσφατα ολοκλήρωσε την ένταξη όλων του των κτιρίων (πανελλαδικά) στο Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Συγκεκριμένα τόσο τα 19 κεντρικά του κτίρια (Διοικήσεις - Αρχηγείο κ.λ.π.) όσο και άλλα 126 (πυροσβεστικοί σταθμοί κ.λ.π.) - σύνολο 145 κτίρια - μετέχουν πλέον στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ για υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας. 

Ειδικά για τις υπηρεσίες δεδομένων, πρέπει να σημειωθεί ότι και τα 145 κτίρια του σώματος έχουν πλέον τη δυνατότητα να μετέχουν σε ένα ασφαλές εσωτερικό δίκτυο στο οποίο πλέον λειτουργούν εφαρμογές όπως :

  • Portal Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr)
  • Εφαρμογή Πυρασφάλειας με δυνατότητα on-line καταχώρησης και παρακολούθησης μελετών πυρασφάλειας από πιστοποιημένους μηχανικούς.
  • Εφαρμογή καταχώρησης και διαχείρισης αγροτοδασικών πυρκαγιών σε καθημερινή βάση με ταυτόχρονη απεικόνιση αυτών σε χάρτη μέσω του google maps.
  • Εφαρμογή καταχώρησης όλων των συμβάντων που επεμβαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα (Πυρκαγιές, Παροχές Βοήθειας, Ανελκυστήρες), και επεξεργασία αυτών προς έκδοση στατιστικών πινάκων.
  • Εφαρμογή καταχώρησης μεταβολών που αφορούν το προσωπικό του Π.Σ. (Μισθοδοσία, μεταθέσεις , υγειονομικές κ.ά) με αυτόματη έκδοση των αντίστοιχων καταστάσεων.
  • Πρόσβαση σε εσωτερική Υπηρεσιακή Ιστοσελίδα (www.psnet.gr) με χρήσιμες πληροφορίες υπηρεσιακού και πυροσβεστικού ενδιαφέροντος. (Νομοθεσία , Εγκύκλιοι, Διαταγές, Τηλεφωνικός Κατάλογος , Στατιστικά κ.ά.
  • Ασφαλής πρόσβαση όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο Internet και παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα στελέχη του σώματος.

Αμεσοι επόμενοι στόχοι υλοποίησης υπηρεσιών μέσω Σύζευξις αποτελούν τα παρακάτω :

  • Αξιοποίηση της τηλεεκπαίδευσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ για όλες τις Υπηρεσίες του Π.Σ.
  • Αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης ΣΥΖΕΥΞΙΣ για επικοινωνία του Αρχηγείου και των Περιφερειών του Πυροσβεστικού Σώματος
  • Εφαρμογή απεικόνισης και διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω σύνδεσης 3G/GPRS Σύζευξις.