13/08/2008

Μετάπτωση και λειτουργία του δικτύου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ !

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - ΓΛΚ (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) http://www.mof-glk.gr ολοκλήρωσε τη μετάπτωση του δικτύου του στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Συγκεκριμένα 88 κτίρια πανελλαδικά (όλες οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου της χώρας καθώς και τα κεντρικά κτίρια του ΓΛΚ) μετέχουν πλέον στο Εθνικό Δίκτυο αποτελώντας ένα "πανελλαδικό" ασφαλές Intranet για το ΓΛΚ.

Το ΓΛΚ έχει πλέον μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ έναν ασφαλή τρόπο επικοινωνίας με τις ΥΔΕ και για υπηρεσίες δεδομένων αλλά και για τηλεφωνία και τηλεδιάσκεψη. Ολες οι βασικές εφαρμογές του ΓΛΚ που εκτελούνται σε servers στα κεντρικά κτίρια της Αθήνας, είναι προσπελάσιμες πλέον ευρυζωνικά από όλες τις ΥΔΕ, όπως το σύστημα ΕΥΔΗΜΟΣ (σύστημα Δημόσιου Λογιστικού) και η Εφαρμογή Δημόσιου Λογιστικού και Ελέγχου.

Τέλος το ΓΛΚ αξιοποιεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και για την ασφαλή πρόσβαση μέσω s-TESTA με διαβαθμισμένα ευρωπαικά πληροφοριακά συστήματα όπως το OLAF.