14/08/2008

Το δίκτυο του TAXIS είναι πλέον το ΣΥΖΕΥΞΙΣ !

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) www.gsis.gr αξιοποιεί το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ για σημαντικές ηλεκτρονικές της εφαρμογές που απαιτούν ασφαλή και γρήγορη ψηφιακή επικοινωνία ανάμεσα σε υπηρεσίες του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών.


Μια από τις πιο σημαντικές είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας, γνωστό ως TAXIS (TAX Information System), το οποίο είναι βασικό σύστημα για τη λειτουργία όλων των ΔΟΥ, αλλά και γενικά για τη λειτουργία του συστήματος φορολογίας της χώρας.


Το δίκτυο του TAXIS (δίκτυο των ΔΟΥ) λειτουργεί πλέον στο πλαίσιο του Εθνικού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ολες οι ΔΟΥ της χώρας ανήκουν σε ξεχωριστό ασφαλές VPN του Εθνικού Δικτύου και λειτουργούν ηλεκτρονικά το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, χρησιμοποιώντας το νέο δίκτυο. Οι συνδέσεις τους στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι πολύ πιο ευρυζωνικές από αυτές του προηγούμενου δικτύου, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της επικοινωνίας των ΔΟΥ με τα κεντρικά, ενώ δίνονται παράλληλα από αυτές και υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και γενικά όλες οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του Εθνικού δικτύου.Η τεχνολογική υποδομή του TAXIS αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο on line δίκτυο 300 περίπου περιφερειακών εξυπηρετητών (ένας server για κάθε ΔΟΥ), και 8.600 θέσεων εργασίας κατανεμημένων στις ΔΟΥ ανάλογα με το μέγεθός τους καθώς και κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού στη ΓΓΠΣ.

Οι εφαρμογές του TAXIS δημιουργήθηκαν με σκοπό να αυτοματοποιήσουν και να μηχανογραφήσουν το σύνολο των εργασιών των ΔΟΥ και στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.