14/08/2008

Το δίκτυο του ICIS είναι πλέον το ΣΥΖΕΥΞΙΣ !

Το Πληροφοριακό Σύστημα των τελωνείων ICIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) www.gsis.gr  εξυπηρετείται δικτυακά πλέον από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.


To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων - ICIS (Integrated Customs Information System) είναι ένα σύστημα που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Το ICIS λειτουργεί πλέον στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ολα τα τελωνεία της χώρας (περίπου 140) ανήκουν σε ξεχωριστό ασφαλές VPN του Εθνικού Δικτύου και λειτουργούν ηλεκτρονικά το ICIS, χρησιμοποιώντας το νέο δίκτυο. Oι νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αναβαθμίζουν την ποιότητα της επικοινωνίας των τελωνείων με τα κεντρικά, και παράλληλα τους δίνουν τη δυνατότητα υπηρεσίας τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και γενικά όλων των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Εθνικού δικτύου.Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ICIS συμβάλει καθοριστικά:  • Στη διευκόλυνση του εμπορίου με την καθιέρωση αυτοματοποιημένων και ομοιόμορφων διαδικασιών σε όλα τα Τελωνεία και στην ενδυνάμωση της πίστης των συναλλασσομένων στη δικαιοσύνη του δασμοφορολογικού συστήματος.

  • Στη μείωση της δασμοφοροδιαφυγής και κατά συνέπεια στην αύξηση των κρατικών εσόδων με την καθιέρωση αυτόματων ελεγκτικών διαδικασιών.

  • Στη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων προβλέψεων και σχεδιασμού μακροπρόθεσμης δασμοφορολογικής πολιτικής και καθορισμού πολιτικής ελέγχων με την παροχή συγκεκριμένων επεξεργασμένων και έγκαιρων πληροφοριών.