08/01/2010

Εγκύκλιος για τη συγκέντρωση ζήτησης/παροχής τηλεπικοινωνιών μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων, το Δημόσιο προχωρά κατ’ αρχήν στη συγκέντρωση της ζήτησης και την κεντρική παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, όπου μπορεί να επιτευχθεί σημαντικής κλίμακας εξοικονόμηση πόρων με γενίκευση της αξιοποίησης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Με βάση την σχετική εγκύκλιο που βρίσκεται στο http://in.syzefxis.gov.gr/files/egyklios.pdf  όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου πρέπει να προβούν μέχρι τις 25-1-2010 στις παρακάτω άμεσες ενέργειες:

  1. Οι υπηρεσίες που είναι ενταγμένες στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και πληρώνουν παράλληλα τέλη σε παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (έχουν δηλαδή τηλεφωνικούς αριθμούς με τοπικό πρόθεμα που τελειώνει σε 0 και όχι σε 3, π.χ. 210 και όχι 213 για την Αθήνα) ή σε παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. Forthnet, HOL, OTEnet, Tellas, Vivodi) πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών τηλεφωνίας και δεδομένων μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
  2. Οι υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση ένταξης στο διαδικτυακό τόπο http://in.syzefxis.gov.gr , ώστε να δρομολογηθούν οι ενέργειες ένταξης τους.


    Πληροφορίες:
    Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τηλ 213-1300888 e-mail insyzefxis@ktpae.gr