Πώς αιτούμαι την ένταξη του φορέα μου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Προκειμένου να αιτηθείτε την ένταξη της υπηρεσίας σας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πρέπει να εισέλθετε στην εφαρμογή http://in.syzefxis.gov.gr και να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση