Το δίκτυο κορμού θα υιοθετήσει την τεχνολογία MPLS για την διασύνδεση των VPN των
νησίδων (RFC3031).

Για την υλοποίηση του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” επιλέχτηκε η τεχνολογία MPLS/VPN, η οποία αποτελεί τον κύριο τρόπο υλοποίησης VPN του ομίλου ΟΤΕ. Η εν λόγω τεχνολογία είναι τυποποιημένη και ευρέως διαδεδομένη διεθνώς. Παρέχει ασφάλεια δευτέρου επιπέδου (ανάλογη αυτής που παρέχουν δίκτυα ΑΤΜ και Frame Relay) για τα  υλοποιούμενα VPN και καθιστά εφικτή την υλοποίηση επικαλυπτόμενων VPN, που είναι μια βασική απαίτηση του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, με απλό και εύκολο τρόπο.

Η υιοθέτησή της από πολλούς providers διεθνώς (ενδεικτικά αναφέρονται οι AT&T, M.C.I, BT) καθιστά εφικτή την τυχόν μελλοντική διασύνδεση του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” με άλλα δίκτυα ή εφαρμογές εκτός Ελλάδος.

Για την επικοινωνία των κομβικών σημείων του δικτύου κορμού θα χρησιμοποιηθεί ως εσωτερικό πρωτόκολλο δρομολόγησης το OSPF που ικανοποιεί την σύσταση RFC3630 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα Traffic Εngineering. Οι βασικές λειτουργίες των σημείων αυτών θα είναι η μεταγωγή ετικετών (labels) και προώθηση των πακέτων με βάση τις ετικέτες αυτές. Για την διανομή των ετικετών μεταξύ των κομβικών σημείων το πρωτόκολλο που θα υιοθετηθεί θα είναι το LDP (RFC3036). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται με δυναμικό τρόπο η δρομολόγηση της IP κίνησης των VPN των νησίδων εσωτερικά στο δίκτυο κορμού.

Για την ανακοίνωση και δρομολόγηση των IP διευθύνσεων μεταξύ κομβικού σημείου δικτύου κορμού και νησίδας θα χρησιμοποιηθεί η επέκταση της αρχιτεκτονικής του MPLS VPN (RFC2547bis), MPLS Inter-AS. Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία MPLS Support of Differentiated Services (RFC3270) για την επίτευξη μηχανισμών εγγυήσεων ποιότητας υπηρεσιών (QoS) μεταξύ των κομβικών σημείων του δικτύου κορμού αλλά και μεταξύ νησίδων και κομβικών σημείων. Επίσης αν κριθεί απαραίτητο θα χρησιμοποιηθούν και συστάσεις RFC2205 και RFC 3209 ( Traffic Engineering και RSVP).