Πώς και γιατί είναι σημαντικό ένας υπεύθυνος φορέα να ενημερώνει την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ για αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του

Είναι ιδαίτερα σημαντικό όι υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ να ενημερώνουν την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ του έργου για αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, email) τους και ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Μόνο όταν η Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει τα σωστά  στοιχεία μπορεί να ενημερώσει τους υπέυθυνους κάθε φορέα για σημαντικά νέα που υπάρχουν και τους αφορούν άμεσα.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει οι υπέυθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ να ενημερώνουν την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ για κάθε αλλαγή στοιχείου επικοινωνίας στέλνοντας ένα email στο syzefxis@ktpae.gr δηλώνοντας :

α) ποιον φορέα εκπροσωπούν

β) ποιο είναι το ονοματεπώνυμό τους

γ) ποιο είναι το νέο/α στοιχείο/α επικοινωνίας που αλλάζουν

 

Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώνουν και το portal του έργου (μέσω του εργαλείου Διαχείριση χρηστών φορέα) για τις εν λόγω αλλαγές