Για τις υπεραστικές ζεύξεις του δικτύου κορμού θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι αυτές θα
υλοποιηθούν με τη χρήση των DWDM δακτυλίων του ΟΤΕ (BR-3 και BR-2). Σε αυτούς θα
χρησιμοποιηθούν τα απαιτούμενα λ και θα υπερτεθούν συστήματα SDH έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται SDH protection σε κάθε μία από τις υπεραστικές ζεύξεις. Συνεπώς, η
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για την δημιουργία των ζεύξεων των κόμβων του δικτύου κορμού
είναι SDH/DWDM.