Πώς εξασφαλίζω την ομαλή μετάπτωση του φορέα μου στην τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ

1. Σε όσους φορείς προσφέρθηκε νέο τηλεφωνικό κέντρο (μικροί φορείς των Νησίδων 2,3,4,5,6) καθώς και στους μικρούς φορείς της Νησίδας 1 που έχουν προσφερθεί IP τηλέφωνα  πρέπει οι υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ να αιτηθούν από το Help Desk του έργου την παρουσία τεχνικής ομάδας του Αναδόχου που θα αναλάβει την σύνδεση των παλιών καλωδίων και συνδέσεων που έχετε με το νέο τηλεφωνικό κέντρο που σας έχει παραδοθεί στα πλαίσια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ έτσι ώστε να υπάρχει η έπιθυμητή από εσάς αντιστοίχηση τηλεφωνικού αριθμού - στέλεχος ή γραφείο.

Σημειώνεται ότι το κόστος εργασίας των τεχνικών  του Αναδόχου προκειμένου τα υφιστάμενα καλώδια να μεταφερθούν από τις παλιές υποδομές στο νέο κέντρο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και θα βαρύνει τον φορέα σας. Είναι σαφές ότι το κόστος αυτό  είναι στοιχειώδες και πρέπει να αποσβεστεί πολύ γρήγορα (ίσως καιτον πρώτο μήνα) από τα οφέλη της υπηρεσίας τηλεφωνίας.

Για νησίδες ΟΤΕ (2-4-5-6) το κόστος μετάπτωσης της υπηρεσίας τηλεφωνίας (κόστος εργασίας για το PBX) για τους μικρούς φορείς που διαθέτουν έτοιμη καλωδιακή υποδομή (1 ζευγάρι – 2w- ανά σημείο παροχής της υπηρεσίας φωνής στο χρήστη ) είναι :

Έως 25 χρήστες – 360 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Έως 50 χρήστες – 450 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Άνω των 50 χρηστών – 540 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Επισημαίνεται ότι  κανένας πρόσθετος εξοπλισμός ή εργασία (διασύνδεση του παλιού με το νέο κέντρο, δομημένη καλωδίωση ή αναλογικές γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο ΣΥΖΕΥΞΙΣ) εκτός της παραπάνω  δεν είναι αναγκαία για την λειτουργικότητα της υπηρεσίας στον φορέα σας.

2. Σε όσους φορείς παραδόθηκαν κάρτες προκριμένου να εγκατασταθούν στα παλιά τηλεφωνικά τους κέντρα (μεσαίοι και μεγάλοι φορείς) πρέπει οι υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ να επικοινωνήσουν με τον συντηρητή του τηλεφωνικού κέντρου σας προκειμένου, με την βοήθεια κατάλληλων εγχειρίδιών που έχουν δοθεί από τον Ανάδοχο κατά την παράδοση των καρτών, να εγκατασταθούν και να προγραμματιστούν κατάλληλα οι κάρτες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και το κέντρο εν γένει. Το κόστος εργασίας του συντηρητή του κέντρου σας προκειμένου να προγραμματιστεί κατάλληλα το κέντρο βαρύνει τον φορέα σας. Σημειώνεται ότι οι κάρτες ΣΥΖΕΥΞΙΣ που σας έχουν παραδοθεί είναι επαρκής προκειμένου να καλύψουν και ποσοτικά τις τηλεφωνικές ανάγκες του φορέα σας και έγκειται στην διακριτική σας ευχέρεια να αποφασίσετε εάν θα καταργήσετε τις παλιές σας κάρτες του κέντρου που αφορούν το παλιό σας αριθμοδοτικό φάσμα και οι οποίες επιβαρύνονται με πάγια τέλη.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρέχει νέο αριθμοδοτικό φάσμα σε όλους τους φορείς του δικτύου. Γίνεται κατανοητό ότι η κατάργηση των παλιών υποδομών σημαίνει την κατάργηση του παλιού σας αριθμοδοτικού φάσματος και την αλλαγή του στο νέο φάσμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Για την ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και κάθε ενδιαφερόμενου για το νέα τηλέφωνα του φορέα σας συνίσταται η χρήση μηνύματος στα παλιά νούμερα που θα παραπέμπει στα νέα νούμερα, η έκδοση σχετικού δελτίου τύπου και η ενημέρωση της ιστοσελίδας σας και των δημοσιευμένων καταλόγων σας. Επιπλέον γίνεται κεντρικά από το έργο ενημέρωση των υπηρεσιών καταλόγου του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών (11888).

Σηνειώνεται ότι περεταίρω πληροφορίες (αναλυτικοί οδηγοί, εμπειρίες φορεών κλπ) σχετικά με την μετάπτωση της τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε στο forum του έργου στην σχετική συζήτηση για την τηλεφωνία.