Ποια είναι η πολιτική ασφαλείας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Η πολτική ασφαλείας του δικτύου αφορά τα εξής:

A. Επικοινωνία Δεδομένων

Α1. Μεταξύ φορέων Εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Α1.1. Μεταξύ φορέων Εντός του Ίδιου VPN (IntraVPN)

Α1.2. Μεταξύ φορέων Εντός Διαφορετικού VPN (InterVPN)

Α.2 Μεταξύ φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και του διαδικτύου

Α.3 Μεταξύ φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και άλλων δικτύων

Β. Επικοινωνία Φωνής

 Η πολιτική για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι διαθέσιμη σε σχετικό κείμενο που υπάρχει στην έμπιστη κοινότητα του portal (περιοχή μελών) στο κουμπί "Ασφάλεια" του αριστερού κάθετου menu.

Σημειώνεται τέλος ότι εάν κάποιος φορέας έχει ανάγκη για διαφορετική από την ακολουθούμενη πολιτική (για παράδειγμα άνοιγμα θυρών επιπλέον αυτών που επιτρέπεται το άνοιγμά τους) πρέπει να επικοινωνήσει με το Help Desk της Νησίδας του σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κείμενο της πολιτικής ασφαλείας προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του και να βρεθεί λύση.