19/02/2013

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών

Πραγματοποιήθηκε χτές 18-2-2012 η 1η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη μείωση των δαπανών των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συστάθηκε (ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-Ο2Σ) με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Την ομάδα αποτελούν στελέχη των συναρμοδίων Υπουργείων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας.

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης τόνισε κατά την έναρξη της συνεδρίασης την ανάγκη να μειωθεί το κόστος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το δημόσιο, χωρίς απώλεια του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μακροπρόθεσμα, η ανάγκη αυτή υπηρετείται με την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης όλων των φορέων του δημοσίου μεταξύ τους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ), όμως απαιτούνται και άμεσου αποτελέσματος ενέργειες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της προαναφερθείσας Ομάδας Εργασίας, και οι οποίες θα αφορούν το διάστημα ως την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας θα διαμορφώσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο άθροισης της ζήτησης υπηρεσιών από πλευράς του δημοσίου, επικαιροποίηση των στοιχείων των φορέων του, καθώς και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που παρέχονται σήμερα σε αυτούς. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων και τελών.

Στη συνάντηση τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η καταλυτική συμβολή του ν.3979/2011 (αρ. 38-40), για την "άθροιση της ζήτησης" των τηλεπικοινωνιών του δημοσίου και οι δύο υπό εξέλιξη δομές που συμβάλλουν σε αυτό :

  • Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Τηλεπικοινωνιών (ΕΣΥΠ)
  • Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ)

 

Έπίσης ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ, θα τεθεί σύντομα σε πιλοτική λειτουργία το πληροφ. σύστημα ΤΗΛΕΔ για την κεντρική διαχείριση των λογαριασμών τηλεπικοινωνιών του δημοσίου.

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι & το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του ΔΔΤ και σε μεγάλο βαθμό η εθνική χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από το ΕΣΥΠ.