Τεχνολογία Φωνής

Η υλοποίηση των υπηρεσιών φωνής στο έργο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” βασίζεται στην τεχνολογία VoIP.
Για λόγους καλύτερης διαχείρισης, ασφάλειας και ευελιξίας, καθορίζεται ξεχωριστό MPLS VPN, το οποίο μεταφέρει αποκλειστικά το traffic της φωνής και του μηχανισμού εξυπηρέτησης κλήσεων (call-setup, υπηρεσία VPN). Το VPN αυτό παραλαμβάνει την VoIP κίνηση από τους δρομολογητές που θα εγκατασταθούν σε κάθε φορέα και αναλαμβάνει να το προωθήσει στον εκάστοτε προορισμό τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές ως προς τους χρόνους δρομολόγησης και μετάδοσης των πακέτων φωνής.
Η προτεραιότητα της κίνησης φωνής έναντι της υπόλοιπης κίνησης διαχωρίζεται σε επίπεδο κορμού από το κατάλληλο QoS που παρέχεται από το πρωτόκολλο IP/MPLS.

Για την επικοινωνία των φορέων του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” σε επίπεδο φωνής εκπονήθηκε μελέτη νέου αριθμοδοτικού σχήματος.