Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί ένα έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας καλύπτοντας το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 2000 σημεία. Στο Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι (6) "τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα" που αναφέρονται ως Νησίδες (Υποέργα 1-6) και ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου κορμού (Υποέργο 7).

Το δίκτυο κάθε Νησίδας περιλαμβάνει την δημιουργία Δικτύου Πρόσβασης και Δικτύου Διανομής. Τόσο το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο διανομής δεν είναι ιδιοκτησία του Δημοσίου αλλά του διατίθενται ως υπηρεσία από τον Ανάδοχο. Το Δίκτυο Πρόσβασης περιλαμβάνει τον απαραίτητο ενεργό δικτυακό εξοπλισμό, ο οποίος μετά το πέρας της τριετίας θα παραμείνει στην κυριότητα του Δημοσίου, και τα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα που θα διασυνδέουν το κεντρικό κτίριο κάθε Φορέα με τον τοπικό κόμβο PoP του Δικτύου Διανομής. Το Δίκτυο Διανομής αποτελεί ουσιαστικά την "παρουσία" του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" στα αστικά κέντρα της Νησίδας.

 

 

 

Ολοι οι φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (περίπου 1800) έχουν χωριστεί και ταξινομηθεί σε μία ξεχωριστή Γεωγραφική Νησίδα ο καθένας όπως φαίνεται στα παρακάτω δύο σχήματα (6 Νησίδες): 

         

Η τηλεπικοινωνιακή γραμμή που ξεκινά από το κτήριο ενός Φορέα (ανεξάρτητα αν είναι χάλκινη, ασύρματη ή οπτική) και τερματίζει φυσικά σε κάποιο τηλεπικοινωνιακό κόμβο του Αναδόχου της Νησίδας του, λέγεται γραμμή πρόσβασης. Το σύνολο αυτών των γραμμών σε κάθε Νησίδα το ονομάζουμε δίκτυο πρόσβασης Νησίδας. Το σύνολο και των 1800 γραμμών πανελλαδικά το ονομάζουμε δίκτυο πρόσβασης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Oι κόμβοι αυτοί του Αναδόχου που τερματίζουν οι γραμμές πρόσβασης των Φορέων, λέγονται κόμβοι διανομής (ή POPs διανομής) και είναι τουλάχιστον από ένας στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται ενδεικτικά με τις μαύρες γραμμές οι γραμμές προσβασης και με κόκκινους κύκλους ενδεικτικά οι κόμβοι διανομής. Οι κόμβοι διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι περίπου 80 σε όλη την Ελλάδα.

Σε κάθε Νησίδα τα POPs διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ που της αντιστοιχούν, με πολύ μεγαλύτερες γραμμές ενώνονται μεταξύ τους φτιάχνοντας από ένα ισχυρό δίκτυο σε κάθε Νησίδα, που λέγεται δίκτυο διανομής Νησίδας. Όλα τα δίκτυα διανομής μαζί αποτελούν το δίκτυο διανομής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα για να μιλήσουν τα 6 δίκτυα διανομής των Νησίδων μεταξύ τους μένει ένα ακόμη βήμα που περιγράφεται παρακάτω.

Σε 5 σημεία (2 Αθήνα – 1 Θεσσαλονίκη – 1 Πάτρα – 1 Ηράκλειο) έχουμε κόμβους κορμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ που φαίνονται με πράσινα τρίγωνα στο παρακάτω σχήμα. Αυτοί ενώνονται μεταξύ τους με πολύ μεγάλες τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις που αποτελούν το δίκτυο κορμού του έργου. Το δίκτυο κορμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ φυσικά φτιάχτηκε για να μιλάνε μεταξύ τους τα 6 δίκτυα διανομής και άρα τα 1800 σημεία προσβασης.

Γίνεται φανερό ότι το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι ένα δίκτυο που έχει :

6 Νησίδες

5 κομβικά σημεία (δίκτυο κορμού)

80 PoPs διανομής (δίκτυο διανομής)

1800 σημεία πρόσβασης (δίκτυο πρόσβασης)

Για να μιλήσει ένας φορέας Α από την Κρήτη (Νησίδα 4) με έναν Β από την Κέρκυρα (Νησίδα 6) η διαδρομή είναι η εξής :

1. Γραμμη πρόσβασης Φορέα Α στη Νησίδα 4

2. Γραμμες Διανομής Νησίδας 4 μέχρι να φτάσουμε στο Ηράκλειο που είναι το κομβικό σημείο του κορμού

3. Δίκτυο κορμού Ηράκλειο – Αθήνα και Αθήνα – Πάτρα

4. Γραμμές Διανομής Νησίδας 6 μέχρι να φτάσουμε στο POP διανομής που ανήκει ο Φορέας Β

5. Γραμμή πρόσβασης Φορέα Β στη Νησίδα 6