Άλλες Αρχιτεκτονικές Eπιλογές

  • Για την σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet) η νησίδα θα έχει τουλάχιστον 2 ξεχωριστές ζεύξεις (μια πρωτεύουσα και μια δευτερεύουσα) για λόγους διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας.
  • Η θεώρηση ενός σημείου πρόσβασης ανά Φορέα στο δίκτυο διανομής της Νησίδας. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τα επιμέρους δίκτυα των Φορέων, διατηρώντας μόνο μία συμβατή σύνδεση με αυτά, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα συντονισμού εργασιών και ασυμβατότητας τεχνολογιών. Επίσης αποφεύγονται προβλήματα διαχείρισης των δικτύων, μια και υπάρχει σαφής διαχωρισμός τους. Τέλος, η λύση αυτή πλεονεκτεί όσον αφορά την αξιοπιστία και το συνολικό κόστος της όλης αρχιτεκτονικής.
  • Κάθε κόμβος του δικτύου διανομής θα είναι συσκευή του Επιπέδου Δικτύου 3 (OSI layer 3 - Network Layer) και συγκεκριμένα του πρωτοκόλλου IP εκτελώντας όλες τις λειτουργίες του επιπέδου αυτού ή/και ανώτερου (δρομολόγηση κ.α.).
  • Οι κόμβοι του δικτύου πρόσβασης θα παρέχουν στο τοπικό δίκτυο διεπαφή επιπέδου IP και θα δρομολογούν IP κίνηση προς/από το δίκτυο διανομής.
  • Οι κόμβοι του δικτύου διανομής θα δρομολογούν IP κίνηση προς/από το δίκτυο πρόσβασης, στο δίκτυο κορμού, στο Διαδίκτυο και στο τηλ. δίκτυο του Αναδόχου της νησίδας (για την τηλεφωνία με την εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" κοινότητα)
  • Η μετάδοση φωνής γίνεται πάνω από IP δίκτυα (VoIP).