Διοικητικά (VPN)

Οι φορείς που είναι «συνδεδεμένοι» στο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" ανήκουν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες και έχουν οργανωθούν σε 4 διαφορετικά ιδεατά κλειστά δίκτυα (VPN). Το κάθε ιδεατό κλειστό δίκτυο εξασφαλίζει τα παρακάτω:

· Ανοιχτή επικοινωνία κάθε Φορέα με όλους τους Φορείς της ίδιας κατηγορίας που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της νησίδας αλλά και με Φορείς της ίδιας κατηγορίας που ανήκουν σε διαφορετική νησίδα μέσω του δικτύου κορμού του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ".

· Ελεγχόμενη - Περιορισμένη επικοινωνία με Φορείς που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία και είναι είτε μέσα στα όρια της νησίδας είτε σε άλλη νησίδα.

· Ελεγχόμενη - Περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet).

· Ελεγχόμενη - Περιορισμένη τηλεφωνική πρόσβαση στην εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" κοινότητα.

· Ελεγχόμενη - Περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του δικτύου κορμού (δίκτυο TESTA, δίκτυο ΕΔΕΤ, κ.λ.π.).

Tα 4 VPNs είναι τα εξής :

  • Υπουργείο Εσωτερικών (VPN-1)
                       60    Φορείς  Κεντρικής & Περιφερειακής Διοίκησης
                       958  Φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου & 2ου βαθμού.
                       185  Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (KEΠ)

 

  • Υπουργείο Υγείας (VPN-2)      474  ( Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΠΕΣΥ )

 

  • Υπουργείο Οικονομίας (VPN-3)       29    Διαχειριστικές Αρχές 3ου ΚΠΣ.

 

  • Υπουργείο ΕΘν. Αμύνης (VPN-4)       60    Στρατολογικά Γραφεία