Αριθμητικά ( Mέγεθος )

Με βάση τα στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν στο Πιλοτικό "ΣΥΖΕΥΞΙΣ", τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στο κεντρικό κτίριο του κάθε Φορέα που θα συμμετέχει στο Έργο και έπειτα από αναγωγή ορισμένων στοιχείων που αποτυπώθηκαν στις μελλοντικές ανάγκες των Φορέων σε τηλεματικές υπηρεσίες, οι Φορείς κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: