Υπηρεσία Διασύνδεσης Νησίδας με το Διαδίκτυο

Η διασύνδεση της κάθε νησίδας του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" με το Διαδίκτυο γίνεται αυτόνομα για κάθε μία από αυτές. Υλοποιούνται τουλάχιστον δύο συνδέσεις, μία πρωτεύουσα και μία δευτερεύουσα. Η συνολική χωρητικότητα των συνδέσεων κάθε νησίδας στο Διαδίκτυο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Νησίδα Πρωτεύουσα πρόσβαση   Δευτερεύουσα πρόσβαση Συνολικό χωρητικότητα
ΑΤΤΙΚΗ 1 16 Μbps 8 Μbps   24 Μbps
ΑΤΤΙΚΗ 2 34 14 48
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 8 20
ΚΡΗΤΗ 8 4 12
Β. ΕΛΛΑΔΑ 44 16 60
Ν. ΕΛΛΑΔΑ 34 16 50

Η δρομολόγηση αλλάζει δυναμικά ανάλογα με την κατάσταση των γραμμών (load balancing/sharing και αυτόματη επαναδρομολόγηση σε περίπτωση απώλειας μιας γραμμής). 
Οι  δύο συνδέσεις προς το Διαδίκτυο υλοποιούνται με δύο ανεξάρτητους δρομολογητές που επικοινωνούν με τους αντίστοιχους peers τους μέσω πρωτοκόλλου BGP-4 (και μεταξύ τους μέσω πρωτοκόλλου I-BGP). Ο δρομολογητής που φιλοξενεί την πρωτεύουσα σύνδεση βρίσκεται σε έναν κύριο κόμβο του δικτύου διανομής της νησίδας, ενώ ο δρομολογητής που φιλοξενεί τη δευτερεύουσα σύνδεση συνδέεται με δρομολογητή αυτού του κύριου κόμβου διανομής, με δεσμευμένη (για τη νησίδα) χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με την χωρητικότητα της δευτερεύουσας σύνδεσης. Σε όλες τις εξωτερικές συνδέσεις υλοποιείται το Border Gateway Protocol (BGP-4).
 

 

Το Υποέργο 7 έχει δεσμεύσει συνολικά ένα IP address space από το RIPE (Regional Internet Registry για την Ευρώπη), το οποίο έχει εκχωρήσει στις νησίδες ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε μιας.
Η διευθυνσιοδότηση της κάθε νησίδας (άρα και όλου του Έργου "ΣΥΖΕΥΞΙΣ") είναι private για λόγους ασφαλείας. Οι διευθύνσεις που έχουν εκχωρηθεί από το RIPE είναι για τις ανάγκες επικοινωνίας με το Διαδίκτυο (Internet visibility). Στην DMZ zone (Demilitarized Zone) κάθε νησίδας έχουν εκχωρηθεί πραγματικές διευθύνσεις για τα απαραίτητα συστήματα π.χ. cache proxies, αλλά εσωτερικά χρησιμοποιούνται τεχνικές NAT/PAT/reverse proxy για την αντιστοίχιση των πραγματικών σε private διευθύνσεις.
Ο Ανάδοχος της κάθε νησίδας έχει προμηθευτεί έναν αριθμό Αυτόνομου Συστήματος (Autonomous System Number) το οποίο αντιστοιχεί στο IP space που του έχει εκχωρηθεί στη νησίδα του. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλές διαχειριστικές οντότητες, μια για κάθε νησίδα, με δημοσιευμένες πολιτικές σχέσεων με τις άλλες νησίδες και με το κεντρικό AS-"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" στο RIPE.