Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS)

Για τους Φορείς που δεν έχουν domain, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. να καταχωρήσει με την αντίστοιχη αίτηση το domain με κατάληξη [.GR]) αναλαμβάνοντας και το αντίστοιχο κόστος μέχρι το τέλος του Έργου.
Για τους Φορείς που διαθέτουν ήδη domain θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα στοιχεία (zone files) αυτών των domains και οι αντίστοιχες δηλώσεις στο αντίστοιχο Τμήμα Διαχείρισης Ονομάτων (π.χ. για τα .gr στον GR Hostmaster), να μεταφερθούν στους δικούς του εξυπηρετητές ονοματολογίας (DNS servers) ώστε να έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι Φορείς διαχειρίζονται αυτόνομα το domain τους.
Η υλοποίηση της Υπηρεσίας Ονοματολογίας θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζεται η δυνατότητα για διαφορετική απάντηση ανάλογα με το χρήστη που κάνει την αίτηση. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης σε ένα Δήμο θέλει να προσπελάσει τον δικτυακό τόπο ενός άλλου Δήμου και βρίσκονται σε διαφορετικές νησίδες του Έργου "ΣΥΖΕΥΞΙΣ", η πρόσβαση θα πρέπει να γίνει εντός του ιδεατού κλειστού δικτύου που συνδέει τους Φορείς χωρίς να παρεμβάλλεται το Διαδίκτυο (αντιστοίχιση του εξυπηρετητή του δικτυακού τόπου σε private διεύθυνση). Αν τώρα ένας πολίτης θέλει να προσπελάσει το δικτυακό τόπο του εν λόγω Δήμου μέσω του Διαδικτύου, η υπηρεσία ονοματολογίας θα πρέπει να επιστρέψει μια public IP διεύθυνση η οποία να αντιστοιχεί μέσω NAT/PAT/reverse proxy στην private διεύθυνση του εξυπηρετητή του δικτυακού τόπου. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει είτε με ρύθμιση του λογισμικού της υπηρεσίας είτε με εγκατάσταση διαφορετικών εξυπηρετητών που θα είναι υπεύθυνοι για την κάθε περίπτωση.