Υπηρεσία Διακομιστή Μεσολάβησης (cache proxying)

Για την παροχή αυτής της υπηρεσίας απαιτείται τουλάχιστον ένας διακομιστής μεσολάβησης (cache proxy) για κάθε νησίδα του Έργου "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" πριν από κάθε σύνδεση με το Διαδίκτυο (άρα συνολικά δύο τουλάχιστον proxies ανά νησίδα). Οι χρήστες δεν μπορούν να προσπελάσουν το Διαδίκτυο χωρίς να περάσουν από ένα διακομιστή μεσολάβησης.
Επιθυμητή είναι η υποστήριξη δομών ιεραρχίας που θα βελτιώσουν τον βαθμό εκμετάλλευσης της μνήμης όλου του δικτύου. Η ιεραρχία έχει στο χαμηλότερο επίπεδό της, τους διακομιστές μεσολάβησης που βρίσκονται στον Φορέα, ενδιάμεσα τοπικούς διακομιστές μεσολάβησης (γεωγραφικά τοποθετημένους ώστε να μοιράζονται σε αυτούς ισόποσα οι Φορείς) και στο υψηλότερο επίπεδο διακομιστή μεσολάβησης στο σημείο (ή στα σημεία) εξωτερικής πρόσβασης (συνδέσεις Internet). Η ιεραρχία αυτή δεν μπορεί να έχει βάθος μεγαλύτερο από τρία.
Η ύπαρξη ιεραρχικής διαβάθμισης στην διασύνδεση των διακομιστών μεσολάβησης επιβάλει την ανάγκη για την υποστήριξη και υλοποίηση των παρακάτω σεναρίων διασύνδεσης:
· γονέα-παιδιού (parent relations), όπου ο εξυπηρετητής που λειτουργεί ως παιδί ζητά από τον εξυπηρετητή-γονέα κάθε αντικείμενο που δεν μπορεί να βρει στη δική του cache και ο αυτός με τη σειρά του στην περίπτωση που δεν το έχει στη δική του cache το φέρνει από το δίκτυο και το προωθεί στο παιδί του. Τέτοιες σχέσεις δημιουργούν ιεραρχικές δομές από εξυπηρετητές, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται συνήθως ένας ή περισσότεροι μεγάλοι εξυπηρετητές που μπορούν να εξυπηρετούν πολλούς μικρότερους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να εξυπηρετούν αιτήματα τελικών χρηστών των δικτύων τους.
· αδερφών (sibling relation), στην περίπτωση αυτή ένας εξυπηρετητής μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους αδερφούς, τους οποίους ρωτά κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου ICP εάν διαθέτουν στη cache τους το ζητούμενο αντικείμενο. Αν το ζητούμενο αντικείμενο υπάρχει στη cache κάποιου από τους εξυπηρετητές-αδερφούς, ο εξυπηρετητής που έκανε τη κλήση θα το αντλήσει από αυτόν αλλιώς θα πρέπει να το φέρει από το δίκτυο μόνος του.
Και στις δύο περιπτώσεις η απόδοση αυξάνεται από το χαρακτήρα του δικτύου και την ομοιογένεια των χρηστών του. Η επιθυμητή υλοποίηση παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

 

Ιεραρχική δομή διακομιστών μεσολάβησης

Σε επίπεδο ασφάλειας πρόσβασης χρηστών οι χρήστες θα χρησιμοποιούν ιδιωτικές διευθύνσεις ώστε ο διακομιστής μεσολάβησης να αποτελεί την διασύνδεση με πραγματικές διευθύνσεις Διαδικτύου. Ο διακομιστής μεσολάβησης θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμούς ασφαλείας σε "επίπεδο εφαρμογής". Οι διακομιστές μεσολάβησης του υψηλότερου ιεραρχικού επιπέδου θα πρέπει να ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις: α) θερμής ή ψυχρής εφεδρείας και β) χαρακτηριστικών αυξημένης απόδοσης με τεχνικές clustering ή διαχωρισμού των εξυπηρετούμενων διευθύνσεων ΙΡ .

 

Σε επίπεδο λειτουργίας caching θα πρέπει να ορίζεται η δυνατότητα για επιλογή του τύπου των δεδομένων προς εξυπηρέτηση από τους πελάτες (web clients). Η δυνατότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο, αρχεία εικόνων, αρχεία κινούμενης εικόνας και γενικώς αρχεία ή αντικείμενα των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι δυναμικό και μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά από εκφράσεις όπως *.html που σημαίνει όλα τα αρχεία με κατάληξη html.

 

Οι διακομιστές μεσολάβησης υψηλότερου επιπέδου θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν και σαν διαφανείς (transparent) διακομιστές μεσολάβησης. Κατά αυτή την έννοια δεν υπάρχει απαίτηση στον χρήστη (ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο τελικός χρήστης είτε ο διακομιστής μεσολάβησης του δευτέρου επιπέδου) για καθορισμό του ιεραρχικά ανώτερου διακομιστή μεσολάβησης. Η λειτουργία του διαφανούς διακομιστής μεσολάβησης είναι πρόσθετη λειτουργία η οποία συντελείται από συνδυασμό του λογισμικού caching proxy και του υλικού δρομολόγησης δικτύου.