Υπηρεσία Ελέγχου Περιεχομένου

Για την παροχή της υπηρεσίας αυτής έχουν εγκατασταθεί σε κάθε σύνδεση με το διαδίκτυο Web Content Filtering Servers  . Οι servers αυτοί θα  φροντίζουν για την ασφάλεια περιεχομένου των δεδομένων που διακινούνται μέσω  υπηρεσιών web browsing. Συγκεκριμένα, θα ελέγχουν το περιεχομένου των Internet Sites τα οποία επισκέπτονται οι εσωτερικοί χρήστες. Οι Web Content filterings Servers θα χρησιμοποιήσουν το προσφερόμενο antivirus engine προστατεύοντας τους εσωτερικούς χρήστες και από viruses που διαδίδονται από web sites (π.χ. NIMDA).  Η υπηρεσία αυτή θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των χρηστών εκτός από εξαιρέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

Η υπηρεσία ελέγχου περιεχομένου παρέχεται σε κάθε σύνδεση των χρηστών με το Διαδίκτυο και εφαρμόζεται έλεγχος σε όλους τους χρήστες υποχρεωτικά (με ορισμένες ίσως εξαιρέσεις). Ο έλεγχος πρόσβασης πραγματοποιείται ανάλογα με τα ονόματα κόμβων, IP διευθύνσεων, κατηγορίες χρηστών, ώρες και ημέρες, κ.α.  Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης προσπαθεί να προσπελάσει ένα δικτυακό τόπου που είναι απαγορευμένος σύμφωνα με τον έλεγχο περιεχομένου, κατευθύνεται σε ανάλογη ιστοσελίδα η οποία περιγράφει το λόγο για τον οποίο δεν επετράπη η πρόσβαση καθώς και διαδικασία (π.χ. συμπλήρωση φόρμας Web) στην περίπτωση που ο χρήστης θεωρεί λανθασμένη την αξιολόγηση μη πρόσβασης από το σύστημα.

Συνολικά, υποστηρίζεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος URL, η δημιουργία λιστών URLs και απαγόρευσης πρόσβασης στους χρήστες. Για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αναφορών και στατιστικών σε διάφορα επίπεδα (Φορέα, VPM, κ.λ.π). Υποστηρίζεται ακόμα η εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής ελέγχου περιεχομένου που προκύπτει από την κατάλληλη διαδικασία και ορίζει την πολιτική αυτή ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε φορέα ή κάθε ιδεατού κλειστού δικτύου, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η απόδοση του συστήματος proxying