Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (web hosting)

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει την Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων/Δικτυακών Τόπων (web hosting) για κάθε domain των συνδεδεμένων Φορέων. Υπάρχουν δυο κατηγορίες Φορέων που μπορούν να αιτηθούν την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων:

· Οι Φορείς που δε διαθέτουν δικούς τους εξυπηρετητές. Για αυτούς τους Φορείς ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί οι δικτυακοί τόποι των Φορέων. Ο εξοπλισμός αυτός θα βρίσκεται στο Data Center  του αναδόχου.

· Οι Φορείς που διαθέτουν δικούς τους εξυπηρετητές (και αρκετές φορές παρέχουν πολύπλοκες υπηρεσίες όπως το Taxisnet). Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει σχήμα reverse proxy με στόχο οι χρήστες του Διαδικτύου να μην έχουν άμεση πρόσβαση στον εξυπηρετητή του Φορέα αλλά οι αιτήσεις τους να περνούν από την κατάλληλη υποδομή που θα διασφαλίζει την ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων. Η λύση αυτή θα παρέχει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για να καλύψει τις απαιτήσεις ασφαλείας και  παρουσίας στο διαδίκτυο των σελίδων των φορέων.