Νησίδες ΟΤΕ (1,2,4,5,6 ΣΥΖΕΥΞΙΣ και 1,2,4,5,6 Mini ΣΥΖΕΥΞΙΣ)