Ενεργοποίηση σε 2 ακόμα ΜΑΝ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι : ΜΑΝ Βόλου/Νέας Ιωνίας & ΜΑΝ Σερρών