2 ακόμα ΜΑΝ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι : ΜΑΝ Ρόδου & ΜΑΝ Λάρισας