4 Υποψήφιοι για την "Ασύρματη Νησίδα" του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ