Προκηρύχθηκαν και τα τελευταία 2 Υποέργα από τα 5 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ