Κατακυρώνονται οι 8 Νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στους αναδόχους τους