Κατακυρώνεται η Ασύρματη Νησίδα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στους αναδόχους της